window.customerPrivacy.onAnalyticsConsentGranted(function () { })
Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Flexgips.com

 

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania z Serwisu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i  Klienta.
 2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).  
 4. Podstawowe definicje:
 5. Regulamin: Regulamin Serwisu Internetowego;
 6. Usługodawca: PAWEŁ ŁABUDA  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PAWEŁ ŁABUDA "INTERSYSTEM", ul. Zakole 4/27, 39-432 Gorzyce, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8671045040, REGON 830277992 zwany dalej Intersystem
 7. Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Intersystem w zakresie działalności Serwisu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
 8. Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 tj. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Intersystem na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
 9. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta podczas rejestracji, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Serwisu;
 10. Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Intersystem;
 11. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Serwisie;-
 12. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
 13. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Intersystem za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.

 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 

 1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres: ul. Górna 16b, 05-480 Otwock Wielki.   
 2. Adres poczty elektronicznej: biuro@flexgips.com, numer telefonu + 48 666 364 777.
 3. Intersystem oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
  1. Sklep Internetowy.
  2. Newsletter.
  3. Opiniowanie (komentowanie).
  4. Konto.
  5. Intersystem świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 1. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z serwisu to: przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript_, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 2. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Intersystem podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom np. poprzez Zapewnienie bezpieczeństwa transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer). Intersystem wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Intersystem używa w Serwisie plików Cookies, Klient korzystając z serwisu akceptuje Politykę Cookies zamieszczoną w Polityce Prywatności. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Zawarcie umowy na skorzystanie z niektórych usług może wymagać rejestracji.. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Serwisu lub/i poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 3. Przeglądanie Serwisu, korzystanie z usługi Opiniowanie nie wymaga Rejestracji Konta w Serwisie. Korzystanie z Usług Sklepu internetowego, wymaga rejestracji Konta w Serwisie. Korzystanie z Usług  Newsletter,  wymaga rejestracji   Konta w Serwisie. Nie ma możliwości korzystania z Usług Serwisu wymagających rejestracji lub i  anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

 

ROZDZIAŁ 3.  DANE OSOBOWE

 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych są przesłanki określone w art. 6Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2
 1. Administratorem Danych osobowych serwisu jest : PAWEŁ ŁABUDA  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PAWEŁ ŁABUDA "INTERSYSTEM", ul. Zakole 4/27, 39-432 Gorzyce, wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8671045040, REGON 830277992. 
 2. Informacje o danych osobowych zawarte są w polityce Prywatności dostępnej na stronie Serwisu

 

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

 

1.Sklep Internetowy

 1. Sprzedaż towarów dokonana może być poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego – opisanego w  funkcji Konto lub bez rejestracji. Udostępniając na stronie Formularz rejestracyjny Intersystem określa jakie dane osobowe Klient winien podać, aby korzystać z Usług Serwisu wymagających rejestracji. Dokonanie zakupu w Sklepie bez rejestracji wymaga podania określonych przez Sprzedawcę danych osobowych, niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży.
 2. Podanie Danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych  skutkujeniemożliwościąwykonania w/wymienionych usług.
 3. Klient ma prawo dostępu do danych oraz prawo do ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie.  W tym celu należy przesłać odpowiednie żądanie drogą elektroniczną  e-mail: biuro@flexgips.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy:  ul. Górna 16b, 05-480 Otwock Wielki.
 4. Podane przez Klientów dane osobowe Intersystem przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
  1. Intersystem dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były:
  2. przetwarzane zgodnie z prawem,
  3. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  4. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  5. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.Intersystem stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

 

 1. Konto
  1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Serwisu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
  2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
  3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
  4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@flexgips.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy:  ul. Górna 16b, 05-480 Otwock Wielki.
 2. Newsletter
  1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
  2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
  3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter’a.
  4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
  5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@flexgips.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy:  ul. Górna 16b, 05-480 Otwock Wielki.
 3. Opinie
  1. Intersystem umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.
  2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
  3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.
  4. Opinie zostaną umieszczone w serwisie po akceptacji moderatora.
  5. Intersystem może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

 

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

 

 1. Towary
  1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
  2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
  3. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.
 2. Zamówienia i ich realizacja
  1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
  2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).
  3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
  4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
  5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
  6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Intersystem wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
  7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 10 dni roboczych.
 3. Płatności
  1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.   
  2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru.  Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
  3. Klient może wybrać formę płatności:
   1. Przelew tradycyjny zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu numer 69 1140 2004 0000 3102 7972 6508. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
   2. Zapłata za pośrednictwem systemu płatności online zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata).  Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu . Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”3. zapłata kartą kredytową przez wysyłką towaru  Po złożeniu zamówienia klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem serwisu, podając numer karty kredytowej. Realizacja Zamówienia nastąpi po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji.
   3. Zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u kuriera. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.
  4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany dokarty płatniczej Zamawiającego.
  5. Karty płatnicze obsługiwane przez Serwis:
   * Visa
   * Visa Electron
   * MasterCard
   * MasterCardElectronic
   * Maestro
  6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności kartą kredytową jest Blue Media S.A.”. z siedzibą w Sopocie.
 4. Dostawa
  1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
  2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Paczka wysyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej powinna zostać dostarczana w ciągu 5 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.
  3. Wraz z Towarem Intersystem wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Intersystem wskazuje, że:
   1. z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Intersystem nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
   2. przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
    1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłk
    2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
    3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
   3. szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem
 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta
  1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
  2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
  3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
  4. Intersystem nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

 

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.
 2. Intersystem jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:
  1. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
   1. Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   2. Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Intersystem zapewnił Konsumenta;
   3. Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Intersystem nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
   4. Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
  2. Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Intersystem jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;
  3. Intersystem jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
  4. Intersystem jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
  5. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;
  6. Intersystem odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Intersystem odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru;
  7. Uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:
   1. żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Intersystem niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
   2. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
   3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.

 

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: biuro@flexgips.com. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 4. Intersystem zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Intersystem nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Intersystem podejmie odpowiednie działania.
 6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
  1. możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
  2. możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami;
  3. możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

 

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo
 3. odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Intersystem nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  2. świadczenie usług, jeżeli Intersystem wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę  utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  3. w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Intersystem nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Intersystem do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Intersystem świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   1. w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   2. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   3. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   4. Świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   5. Dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Intersystem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Intersystem dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Intersystem nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Intersystem może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Intersystem zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest  za niezawartą.

 

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej http://sklep.flexgips.com stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony http://sklep.flexgips.com bez zgody właściciela jest zabronione.

 

ROZDZIAŁ 10. Integracja Trusted Shops Trustbadge

 

Na naszej stronie znajduje się zintegrowany Trustbadge firmy Trusted Shops, który służy do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych opinii kupujących o zakupach w naszym sklepie, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w sklepie.

Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnym marketingu naszej oferty poprzez umożliwienie dokonania bezpiecznych zakupów. Trustbadge (identyfikator zaufania) i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia. Trustbadge jest udostępniany w ramach umowy powierzenia danych przez dostawcę CDN (Content-Delivery-Network). Trusted Shops GmbH korzysta również z usług dostawców z USA. Zapewniony jest przy tym odpowiedni poziom ochrony danych. Więcej informacji o zasadach ochrony danych w Trusted Shops GmbH można znaleźć tutaj: https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/

W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera (pliki dziennika), zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Indywidualne dane dostępu są przechowywane w bazie danych bezpieczeństwa w celu analizy luk w zabezpieczeniach. Pliki dziennika są automatycznie usuwane najpóźniej 90 dni po ich utworzeniu.

Dalsze dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops GmbH, jeżeli po złożeniu zamówienia zdecydowali się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub uprzednio już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich – obowiązuje wówczas umowne porozumienie zawarte pomiędzy Państwem a Trusted Shops. W tym celu następuje automatyczne pobranie danych osobowych z danych zamówienia. To, czy jako kupujący są Państwo już zarejestrowani w celu korzystania z produktów Trusted Shops jest sprawdzane automatycznie na podstawie neutralnego parametru – adresu e-mail szyfrowanego za pomocą kryptologicznego szyfrowania jednokierunkowego. Adres e-mail jest szyfrowany przed jego przekazaniem za pomocą wartości haszującej w taki sposób, aby nie mógł zostać odszyfrowany przez Trusted Shops. Po sprawdzeniu zgodności parametr jest automatycznie usuwany.

Jest to konieczne do celów wynikających z naszych i Trusted Shops prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie realizowania usługi ochrony kupującego powiązanej każdorazowo z konkretnym zamówieniem oraz usługi wystawiania opinii o zakupie w sklepie. Pozostałe informacje, w tym o prawie do sprzeciwu dostępne są w informacjach o zasadach ochrony danych firmy Trusted Shops udostępnionych w linku powyżej oraz w Trustbadge.

 

ROZDZIAŁ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Intersystem i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Intersystem i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018  I obowiazuje do opublikowania nowego regulaminu. Kupującego obowiazuje Regulamin Serwisu, obowiązujący w dacie złożenia zamówienia.

 

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta

 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

 

……………………………………………………………

(imię i nazwisko, nazwa Sprzedawcy)

………………………………………..

…………………………………………

(adres Sprzedawcy)

…………………………………………

(adres e-mail Sprzedawcy)

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Ponosimy koszty zwrotu rzeczy/ Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta

 

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 

………………………., ……………………………….

 

…………………………………………

(imię i nazwisko Klienta)

………………………………………..

…………………………………………

(adres Klienta do korespondencji)

…………………………………………

(numer telefonu do kontaktu)

Pan/Pani* ……………………………………………

……………………………………………………………

(imię i nazwisko, nazwa Sprzedawcy)

………………………………………..

…………………………………………

(adres Sprzedawcy)

…………………………………………

(adres e-mail Sprzedawcy)

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:

 

………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,

 

Wydanie/odbiór towaru nastąpił w dniu …………………………………………………..

 

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 

Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 

…………………………………………………………………………..……………………

 

……………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis Klienta,

jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl